• images/stories/bannery/01-malgosia-berenika.jpg
  • images/stories/bannery/02-mis-waga.jpg
  • images/stories/bannery/03-malgosia-jedrus.jpg
  • images/stories/bannery/04-cukier-waga.jpg
  • images/stories/bannery/05-bllizniaki-woda.jpg
  • images/stories/bannery/06-blizniaki-malgosia.jpg
Podsumowanie 2014. Sprawozdanie z działalności Fundacji Wcześniak

Szanowni Państwo,

wypełniając terminowo ustawowy obowiązek przygotowania, zatwierdzenia oraz złożenia sprawozdania z działalności Fundacji Wcześniak za 2014 r., Zarząd Fundacji z przyjemnością informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej www.wczesniak.pl zatwierdzonego przez Radę Fundacji sprawozdania z działalności Fundacji, Rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego, Sprawozdania finansowego składającego się z rachunku zysków i strat, bilansu, wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz informacji dodatkowej. Po raz pierwszy w historii Fundacji Wcześniak także Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego za 2014 r. przez biegłego rewidenta. Załączone zdjęcie prezentuje faktyczną ilość dokumentacji, jaką Fundacja co roku przygotowuje opisując podejmowane działania oraz stan finansów. Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłą rewident Marię Kwiatkowską nr ewid. 2119 reprezentującą Agencję Biegłych Rewidentów „TAX-2” Sp. z o.o. – podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 457.

Sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zostały złożone także w Urzędzie Skarbowym, Krajowym Rejestrze Sądowym, Ministerstwie Zdrowia oraz zamieszczone w elektronicznej bazie sprawozdań dla organizacji pożytku publicznego na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Ponadto Fundacja złożyła także wymagane przepisami prawa „Sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych" SOF-1 do Głównego Urzędu Statystycznego.

Dokumentacja podsumowująca 2014 r. została przygotowana zgodnie z wymogami obowiązującego prawa oraz dwóch dokumentów, które źródłem prawa nie są, jednakże które zawierają wskazówki i rekomendacje co do sposobu działania i przygotowywania dokumentacji przez organizacje pożytku publicznego, tj. Informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli „Sprawowanie przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego nadzoru nad korzystaniem przez organizacje pożytku publicznego z jednoprocentowego odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych” z dnia 6 listopada 2014 r. (jej treść znajdziecie Państwo na stronach NIK pod tym linkiem), 2) Kodeks Dobrych Praktyk Organizacji Pożytku Publicznego przygotowany przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (przy współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego) z dnia 20 lutego 2015 r. (jego treść znajdziecie Państwo na stronach Ministerstwa pod tym linkiem) oraz 3) Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw przygotowany przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny z dnia 8 kwietnia 2015 r. (z jego treścią mogą Państwo zapoznać się pod tym linkiem).

Rok 2014 był dla Fundacji Wcześniak rokiem dynamicznego wzrostu działalności w zakresie realizacji coraz większej liczby projektów realizujących statutowe cele Fundacji oraz dalszego skokowego wzrostu liczby prowadzonych subkont na rzecz rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie, którzy podpisali z stosowną umowę. Tegoroczne sprawozdanie z działalności jest najobszerniejsze z dotychczas przygotowanych w historii działania Fundacji. Na łącznie ponad 120 stronach Zarząd Fundacji oraz biuro księgowe prowadzące księgi Fundacji szczegółowo opisali zakres działalności Fundacji Wcześniak, podejmowane inicjatywy, zrealizowane projekty oraz rozliczenie finansów.

Spośród szerokiego zakresu działań zrealizowanych przez Fundację Wcześniak w 2013 r. na szczególną uwagę zasługuje wydanie „Niezbędnika Rodzica Wcześniaka”. Jest to ponad 110- stronicowa książka nieodpłatnie dystrybuowana na oddziałach wcześniaków i patologii noworodka w ponad 100 szpitalach w całej Polsce. Ideą broszury jest zapewnienie dostępu do profesjonalnej wiedzy rodzicom natychmiast po narodzinach ich dziecka, bezpośrednio w szpitalu, gdzie zazwyczaj dostęp do strony internetowej wczesniak.pl jest utrudniony.

Zarząd pragnie przekazać słowa podziękowania wszystkim darczyńcom, wolontariuszom i przyjaciołom Fundacji, bez których tak szeroka skala działanie nie byłaby w żaden sposób możliwa.

Z poważaniem,

dr Tomasz Makaruk

Prezes Zarządu Fundacji

 
Udział Fundacji Wcześniak w pracach grup eksperckich projektu European Standards of Care for Newborn Health Project

W dniach 15-16 czerwca 2015 r. w Eching koło Monachium w Niemczech odbyło się posiedzenie członków 10 grup eksperckich projektu mającego na celu wypracowanie zunifikowanych europejskich standardów opieki nad wcześniakami. Spotkanie podzielone było na sesje plenarną oraz sesje robocze 4-5 osobowych zespołów ekspertów, dedykowane konkretnemu zagadnieniu wcześniactwa oraz opieki okołoporodowej. Głównym celem sesji roboczych było zidentyfikowanie kluczowych obszarów oraz wypracowanie standardów w ramach danego zagadnienia.

Fundacja Wcześniak reprezentowana przez Prezesa Zarządu Fundacji Pana dr Tomasza Makaruka koncentrowała się na pracach nad standardami dotyczącymi zagadnienia „NICU design”, czyli kwestii związanych z szeroko pojętym zagadnieniem projektowania przyjaznych wcześniakom, rodzicom i lekarzom oddziałów intensywnej opieki neonatologicznej. W skład tej grupy roboczej wchodziła także przedstawicielka EFCNI (Europejskiej Fundacji na Rzecz Opieki nad Przedwcześnie Urodzonymi Niemowlętami) Pani Silke Mader oraz dr Boubou Hallberg - Clinical Director, Karolinska University ze Szwecji i dr Atle Moen z norweskiego szpitala Vestre Viken.

Pozostałe grupy robocze koncentrowały swoje prace nad takimi zagadnieniami jak: Edukacja, Kwestie etyczne i opieka paliatywna nad wcześniakami, Higiena i bezpieczeństwo pacjentów, Opieka i monitorowanie rozwoju wcześniaków po wypisie ze szpitala, Narodziny i transport wcześniaków, Opieka medyczna i praktyka kliniczna i inne.

W spotkaniu wzięło udział łącznie 35 osób z ponad 10 krajów Unii Europejskiej.

 
Ład korporacyjny Fundacji Wcześniak

W minionym okresie opublikowane zostały ważne dokumenty, które mają bezpośredni wpływ na sposób funkcjonowania Fundacji Wcześniak. Są to m.in.: 1) Informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli „Sprawowanie przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego nadzoru nad korzystaniem przez organizacje pożytku publicznego z jednoprocentowego odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych” z dnia 6 listopada 2014 r. (jej treść znajdziecie Państwo na stronach NIK pod tym linkiem https://www.nik.gov.pl/plik/id,7646,vp,9587.pdf), 2) Kodeks Dobrych Praktyk Organizacji Pożytku Publicznego przygotowany przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (przy współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego) z dnia 20 lutego 2015 r. (jego treść znajdziecie Państwo na stronach Ministerstwa pod tym linkiem http://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/organizacje-pozarzadowe/kodeks-dobrych-praktyk-organizacji-pozytku-publicznego/) oraz 3) Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw przygotowany przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny z dnia 8 kwietnia 2015 r. (z jego treścią mogą Państwo zapoznać się pod tym linkiem.).

W ocenie Zarządu Fundacji Wcześniak celem powyższych dokumentów jest zwiększenie transparentności działań podejmowanych przez organizacje pożytku publicznego.

Pomimo iż wymieniona w punkcie pierwszym powyżej kontrola Najwyższej Izby Kontroli nie była prowadzona w Fundacji Wcześniak, to wnioski płynące z lektury „Informacji….” są istotne dla zapewnienia utrzymania najwyższych standardów funkcjonowania naszej Fundacji. Równocześnie Kodeks Dobrych Praktyk Organizacji Pożytku Publicznego stanowi zbiór szczegółowych zasad zachowania się, skierowanych do organów Organizacji Pożytku Publicznego oraz ich członków. Służy on utrwalaniu dobrych obyczajów korporacyjnych. Składa się nań szereg reguł postępowania wiążących organizacje, w tym Fundację Wcześniak. Pomimo iż dokument ten ma charakter rekomendacyjny, mając na uwadze, iż stanowi on zbiór tzw. dobrych praktyk, na Zarządzie Fundacji Wcześniak ciąży obowiązek upewnienia się, iż ramy działalności naszej Fundacji mieszczą się w pełni w ramach owych wytycznych. Projekt zaś „Ustawy o zmianie ustawy….” w niedalekiej przyszłości stanowić będzie zbiór obowiązującego prawa, stąd już teraz warto poświęcić czas na przygotowanie organizacji do jego przestrzegania. Powyższe ma tym większe zastosowanie, jak zdamy sobie sprawę z tego, iż z organizacji, która ponad 12 lat temu startowała z funduszem 2000 zł, skala naszych działań nieoczekiwanie przekroczyła poziom 1 mln złotych sumy bilansowej.

Mając na uwadze wnioski i zalecenia, jakie wyczytać można w wymienionych dokumentach, Zarząd Fundacji podjął szereg kroków dążących do zapewnienia, iż Fundacja Wcześniak funkcjonuje z uwzględnieniem postulatów organów państwowych. W szczególności działania te zmaterializowane zostały uchwałą zarządu o wyborze Agencji Biegłych Rewidentów „TAX – 2” wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z Uchwałą nr 111/55/95 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 24 maja 1995 roku za numerem 457 do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r., w trybie przewidzianym Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 330, ze zmianami) oraz dokonania oceny zgodności ksiąg rachunkowych za 2014 rok z Kodeksem Dobrych Praktyk OPP oraz zaleceniami Najwyższej Izby Kontroli wyrażonymi w „Informacji o wynikach kontroli na temat: „Sprawowanie przez Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego nadzoru nad korzystaniem przez Organizacje Pożytku Publicznego z jednoprocentowego odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych”. Oba badania przeprowadzone zostały w okresie od 22 maja 2015 r. Ponadto w sprawozdaniu z działalności Fundacji za 2014 r., które opublikowane zostanie na stronach internetowych Fundacji po jego przyjęciu przez Radę Fundacji, czyli w pierwszej dekadzie lipca br., wyodrębnione zostały w ewidencji księgowej środki z jednoprocentowego odpisu od podatku PIT stanowiących przychód i wydatki celem transparentnego rozliczania środków z odpisu i rzetelnego sporządzania sprawozdań z działalności merytorycznej, opartego na ewidencji finansowo-księgowej. Praktyka ta wynika zarówno z rekomendacji Najwyższej Izby Kontroli, jak i Kodeksu Dobrych Praktyk. Na marginesie nadmienić należy, iż także poprzednie sprawozdania finansowe Fundacji Wcześniak przygotowane były z zachowaniem tychże standardów.

Zarząd podjął także uchwałę wprowadzającą w życie „Regulamin zbierania oraz wydatkowania środków przez Fundację Wcześniak Rodzice-Rodzicom”, z którego treścią mogą zapoznać się Państwo pod tym linkiem.

Ponadto podczas posiedzenia Rady Fundacji zwołanego na 29 czerwca br. planowane jest podjęcie uchwały o zmianie statutu Fundacji, w taki sposób, aby możliwe było (po zarejestrowaniu zmienionego statutu przez Krajowy Rejestr Sądowy) wprowadzenie regulaminów Komisji Rewizyjnej oraz Rady Fundacji odzwierciedlających expressis verbis dobre praktyki OPP, rekomendowane przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które zostaną opublikowane na stronach internetowych Fundacji. O ile zauważyć należy, iż są one w praktyce przestrzegane, to zasadne jest ich spisanie w formie regulaminów dostępnych dla wszystkich zainteresowanych.

Na tym etapie, nie sposób nie uciec od pytania, jakie praktyczne konsekwencje omawianego zagadnienia płyną dla Państwa – rodziców i opiekunów prawnych podopiecznych Fundacji oraz jej beneficjentów. Należy zauważyć, iż jedną z dobrych praktyk jest postanowienie, iż wskazanie przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych tzw. „celu szczegółowego” w zeznaniu podatkowym, na który mają być przeznaczone środki z 1% podatku, nie ma charakteru wiążącego dla organizacji (nie jest jej prawnym obowiązkiem przekazanie środków na ten cel). Fundacja Wcześniak stoi na stanowisku, iż zgodnie z postanowieniami umów o prowadzenie subkonta środki przeznaczone na rzecz podopiecznych powinny być przeznaczone na finansowanie leczenia i zakupu artykułów niezbędnych do prawidłowego rozwoju oraz pielęgnacji Państwa dzieci. Ponieważ jednak praktyka dnia codziennego pokazuje, iż zapisy umów o prowadzenie subkont zawierają opis ogólnych kategorii refundowanych świadczeń i artykułów, a także mając na uwadze nie zawsze w pełni przemyślane próby zgłaszania do refundacji produktów niepodlegających refundacji, został przygotowany i wprowadzony w życie uchwałą Zarządu Fundacji regulamin wraz z załącznikiem określający, co podlega, a co nie podlega refundacji. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z jego treścią, a w razie potrzeby zgłaszania jeszcze bardziej szczegółowej klasyfikacji. Jego treść znajdą Państwo w sekcji „Regulaminy” na tej stronie.

Szczegółowa lektura omawianych w tym tekście dokumentów prowadzi do wniosku, iż sposób działania Fundacji Wcześniak w pełni wpisuje się w rekomendacje Najwyższej Izby Kontroli oraz Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, takich jak inwestowanie środków z 1% jedynie w bezpieczne instrumenty finansowe (depozyty bankowe), niewykorzystanie środków z 1% na kampanie reklamowe, posiadanie jasnych kryteriów przyznawania środków osobom fizycznym, brak zadłużenia Fundacji Wcześniak, posiadanie kilku źródeł finansowania działań organizacji zapewniających wiarygodność i stabilność finansową, publikacja sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności oraz statutu i dokumentów regulacji wewnętrznych na stronach internetowych, podawanie pełnych danych kontaktowych w korespondencji (zarówno papierowej, jak i elektronicznej), nieprzekazywanie przez Fundację Wcześniak środków z odpisu jednoprocentowego na rzecz innych organizacji, nieuprawnionych do ich otrzymania, itp. Co więcej, pomimo iż nie wynika to wprost z przepisów prawa, w przypadku Fundacji Wcześniak sprawozdanie finansowe za 2014 r. zostało objęte badaniem biegłego rewidenta i zwyczaj ten pragniemy utrzymać w latach kolejnych.

dr Tomasz Makaruk

Prezes Zarządu Fundacji

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 15


Face FanBox or LikeBox
Zagłosuj za apelem dot. szczepionek skojarzonych