• images/stories/bannery/01-malgosia-berenika.jpg
  • images/stories/bannery/02-mis-waga.jpg
  • images/stories/bannery/03-malgosia-jedrus.jpg
  • images/stories/bannery/04-cukier-waga.jpg
  • images/stories/bannery/05-bllizniaki-woda.jpg
  • images/stories/bannery/06-blizniaki-malgosia.jpg
Konsekwencje podatkowe dla beneficjentów Fundacji

Mając zaszczyt niesienia pomocy ponad 150 rodzinom, które podpisały z Fundacją Wcześniak umowę o prowadzenie subkonta na rzecz przedwcześnie urodzonego dziecka, podjęliśmy wątpliwość w zakresie konsekwencji podatkowych oraz obowiązków dokumentacyjnych ciążących na rodzicach oraz Fundacji jako stronach takiej umowy. Korzystając z prawa przewidzianego w Ordynacji podatkowej, zarówno Fundacja, jak i zaprzyjaźniona rodzina, która dopiero zamierzała podpisać umowę o udostępnienie subkonta, zwróciła się do Dyrektorów Izb Skarbowych odpowiednio w Warszawie – Fundacja oraz w Katowicach – rodzice o wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego dotyczących podatków od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych pomocy otrzymanej od Fundacji.

Zastrzegając, iż niniejszy tekst nie stanowi porady prawnej, pragniemy przybliżyć Państwu stanowisko Ministra Finansów w analizowanym aspekcie.

Ze strony rodziców wnioskodawcą była matka wcześniaka, planująca zawarcie umowy o udostępnienie subkonta, w ramach której Fundacja zobowiązuje się między innymi do udostępniania subkonta prowadzonego w banku w celu gromadzenia i wypłaty środków finansowych na leczenie i rehabilitację dzieci, którego przedstawicielem prawnym są rodzice. Na subkoncie gromadzone są środki przekazywane na rzecz dzieci przez darczyńców, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazują do 1% podatku dochodowego obliczonego w ramach rozliczenia rocznego oraz darowizny. Wypłata środków z subkonta następuje po przedstawieniu wniosku o refundację wraz z fakturami lub rachunkami dokumentującymi poniesione koszty leczenia i rehabilitacji dzieci związane z wcześniactwem i jego powikłaniami.

Wątpliwości natury podatkowej dotyczyły zagadnienia, czy pomoc otrzymana od Fundacji podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, czy też można ją zakwalifikować jako przychód z tak zwanych innych źródeł (art. 20 ust 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej: „ustawa”) wolny od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy.

Minister Finansów w Interpretacji Indywidualnej z dnia 13 lutego 2015 r. nr IBPB II/1/436-353/14/MCZ podzielił stanowisko wnioskodawczyni, iż pomoc finansowa i rzeczowa świadczona przez Fundację nie jest przekazywana na podstawie umowy darowizny w rozumieniu art. 888 Kodeksu cywilnego, ale podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i stanowi dla rodziców przychód z „innych źródeł”. Celem świadczenia Fundacji jest udzielenie pomocy socjalnej polegającej na wsparciu w zakresie pozyskiwania i gromadzenia środków na leczenie i rehabilitację dzieci od dobroczyńców Fundacji. Pomoc ta przejawia się w udostępnieniu rodzicom subkonta, a także prowadzeniu działań zmierzających do pozyskiwania przez Fundację darczyńców. W myśl art. 21 ust 1 pkt 79 ustawy wolne od podatku są świadczenia z pomocy społecznej, w tym działalność prowadzona przez Fundację Wcześniak, która będąc organizacją pożytku publicznego, posiada zapisaną w swoim statucie (par. 8 pkt 2 statutu) pomoc społeczną w rozumieniu Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. Podsumowując zatem, świadczenia uzyskiwane przez rodziców posiadających podpisaną z Fundacją umowę o udostępnienie subkonta zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nie podlegają opodatkowaniu od spadków i darowizn.

Należy podkreślić, iż opisana powyżej interpretacja indywidualna zgodnie z obowiązującą Ordynacją podatkową dotyczy stanu prawnego w dniu wydania interpretacji (13 lutego 2015 r.) oraz posiada zastosowanie wyłącznie do konkretnego rodzica, który wystąpił z wnioskiem o jej wydanie. Wszyscy z Państwa, którzy będą zainteresowani złożeniem analogicznego wniosku w swojej sprawie, prosimy o kontakt korespondencyjny z panią Dominiką Bielińską z Sekretariatu Działu Zarządzania Subkontami Fundacji Wcześniak pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Opisana powyżej interpretacja została opisana w Dzienniku Gazecie Prawnej z dnia 26 lutego 2015 r. Skan artykułu zamieszczamy poniżej.

W analogicznej kwestii o wydanie interpretacji indywidualnej zwróciła się też Fundacja, zadając we wniosku pytania o to, czy jest ona płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych tudzież podatku od spadków i darowizn. W Interpretacji Indywidualnej z dnia 27 listopada 2014 r. nr IPPB4/415-658/14-2/JK oraz Interpretacji Indywidualnej z dnia 6 października 2014 r. nr IPPB2/436-490/14-2/AF Minister Finansów podzielił stanowisko Fundacji, iż nie jest ona płatnikiem podatku od spadków i darowizn z tytułu dokonywanych świadczeń na rzecz rodziców, posiadających z Fundacją podpisaną umowę o udostępnienie subkonta, ani też płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu.

 
Fundacja Wcześniak uhonorowana nagrodą EFCNI Awards 2015

Podczas jedenastego Kongresu EFCNI (Europejskiej organizacji na rzecz opieki nad dziećmi urodzonymi przedwcześnie, www.efcni.eu), który odbył się w Monachium w dniach od 30 stycznia do 1 lutego 2015 r. Fundacja Wcześniak otrzymała jedną z trzech dorocznych przyznawanych przez Radę EFCNI nagród w uznaniu za całokształt działań podejmowanych w latach 2003-2014. Statuetkę nagrody odebrała z rąk przewodniczącej Rady EFCNI Pani dr Magdalena Sadecka-Makaruk, Sekretarz Fundacji. Wraz z Fundacją nagrody otrzymały organizacje działające na rzecz rodziców wcześniaków z Grecji – Ilitominon oraz Belgii VVOC.

Przekazując nagrodę, Pani Silke Mader powiedziała, iż jest ona wręczana organizacjom, które osiągnęły wyróżniające się na europejską skalę osiągnięcia w pracach na rzecz dzieci przedwcześnie urodzonych i ich rodzin.

Jestem zaszczycony faktem, iż działania, jakie podejmujemy w Polsce zyskały uznanie na tle innych szlachetnych projektów realizowanych przez organizacje zrzeszające rodziców z ponad 20 krajów całej Europy. Nagroda EFCNI Awards jest dla Fundacji Wcześniak ogromnym źródłem pozytywnej motywacji do podejmowania dalszych prac mających na celu poprawę jakości życia wcześniaków. Dedykuję ją wszystkim współpracownikom i wolontariuszom Fundacji, w podziękowaniu za ich  nieocenione wsparcie – powiedział dr Tomasz Makaruk, Prezes Zarządu Fundacji.

 
European Standards of Care for Newborn Health Project

(Wypracowanie zunifikowanych europejskich standardów opieki nad wcześniakami)

Fundacja Wcześniak bierze udział w realizowanym w ponad 20 krajach Europy projekcie przygotowanym z inicjatywy EFCNI (Europejskiej organizacji na rzecz opieki nad dziećmi urodzonymi przedwcześnie, www.efcni.eu) mającym na celu wypracowanie rekomendacji w zakresie zunifikowanych standardów opieki nad wcześniakami. Wizją projektu jest zapewnienie najlepszego z możliwych standardów opieki okołoporodowej na rzecz wszystkich wcześniaków niezależnie od kraju, w którym przyszły na świat.

Obecnie standardy różnią się pomiędzy poszczególnymi krajami Europy, a także pomiędzy szpitalami w ramach danego kraju. Pomimo iż sformalizowane standardy zostały opracowane w niektórych państwach, istnieje wciąż wiele, w których nie mają zastosowania. Celem projektu jest zatem wypracowanie zestawu dobrych praktyk i brzegowych standardów opieki okołoporodowej na rzecz wcześniaków. Standardy dotyczyć będą takich obszarów opieki, jak opieka medyczna, higiena i przeciwdziałanie zakażeniom, żywienie wcześniaków, opieka po wypisie ze szpitala, szkolenie personelu medycznego z dziedziny neonatologii, wyposażenie oddziałów intensywnej opieki nad wcześniakami, etyczne aspekty procesów decyzyjnych, opieka paliatywna (zagadnienia te zostały zgrupowane w jedenaście obszarów).

Proces wypracowywania standardów będzie koordynowany przez dwa centra projektowe: jedenaście grup eksperckich dedykowanych każdemu z obszarów wymienionych powyżej (tzw. Topic Expert Groups) oraz Komitetu Sterującego (tzw. Chair Committee). Członkowie pierwszego centrum projektowego wypracują rekomendacje standardów i przekażą je członkom Komitetu Sterującego celem zaopiniowania i skierowania do współpracujących organizacji (takich jak Fundacja Wcześniak oraz inne organizacje zrzeszające rodziców wcześniaków w całej Europie). Finalnie po wdrożeniu uwag i wskazówek standardy zostaną opublikowane na stronie WWW.

Na czele każdej z jedenastu grup eksperckich stoi przewodniczący (łącznie liczba przewodniczących to 25 profesorów medycyny z całej Europy).  W skład Komitetu Sterującego wchodzi przewodniczący i czworo wiceprzewodniczących, zarząd EFCNI oraz ośmioro członków Rady, w skład której, na kolejną już, tym razem czteroletnią, kadencję powołany został w dniu 1 lutego podczas spotkania EFCNI w Monachium Prezes Zarządu Fundacji Wcześniak, Pan dr Tomasz Makaruk, a także obserwatorzy bez prawa głosu. Komitet Sterujący spotyka się raz w roku, najbliższe spotkanie zaplanowane jest na czerwiec 2015 r.

Istotnym zagadnieniem jest zaangażowanie w projekt rodziców wcześniaków, nie tylko przez ich udział w dedykowanych grupach eksperckich, ale także za pośrednictwem tak zwanego Parents’ Expert Forum, czyli strony internetowej, za pośrednictwem której rodzice z całej Europy będą mogli uczestniczyć w wypracowywaniu standardów opieki. Ośmioro członków Rady, w skład której wchodzi Prezes Zarządu Fundacji Wcześniak, mają bezpośredni wpływ na opiniowanie standardów, mając prawo głosu na forum Komitetu Sterującego.

Szczególnie istotny w ramach projektu jest fakt, iż standardy wypracowywane są wspólnymi siłami środowiska medycznego i rodziców wcześniaków pod nadzorem Komitetu Sterującego, w skład którego wchodzą najbardziej aktywni przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz wcześniaków z całej Europy, czerpiąc z doświadczeń krajów na różnym etapie rozwoju gospodarczego, w tym także krajów nienależących do Unii Europejskiej.

Oficjalnym językiem Uczestników zaangażowanych w projekt jest język angielski i to w tym języku w pierwszej kolejności zostaną opracowane standardy, które później Fundacja Wcześniak przetłumaczy na język polski.

Formalnie po raz pierwszy projekt European Standards of Care for Newborn Health zostanie zaprezentowany podczas 1. Kongresu Towarzystw Neonatologicznych (jENS) w Budapeszcie, odbywającym się w terminie od 16 do 20 września 2015 r. (szczegóły dostępne na www.jens2015.eu).

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo pod adresem http://www.efcni.org/index.php?id=2017 oraz http://www.efcni.org/index.php?id=1792

Uczestnicy 11. spotkania europejskich organizacji wcześniakowych, Monachium, 30.01-1.02.2015 r.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 14


Face FanBox or LikeBox
Zagłosuj za apelem dot. szczepionek skojarzonych